Vertaisarviointi & kehittäminen

 

Virtaa vertaisilta – LARK-kasi 

(verkostossa 17 koulutuksen järjestäjää) 

2019 

Tavoite:

  • Toimintaprosessien päivittäminen vastaamaan uuden ammatillisen koulutuksen mukaista toimintaa, prosessien onnistumisen mittaaminen ja seurannan kehittäminen sekä tiedolla johtaminen.
  • Työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosessikuvausten ja toimintaohjeiden päivittäminen ja kehittäminen 
  • Palautetiedon analysointi myös asiakkaiden kanssa ja tietojen hyödyntäminen johtamisessa/kehittämisessä 
  • Vertaisarvioinnin/vertaisoppimiskäyntien järjestäminen ja toisilta oppiminen 

LARK – Kohti huippulaatua 

(verkostossa 16 koulutuksen järjestäjää) 

2020–2021 

 

  • Laadunhallintajärjestelmän eri osa-alueiden arviointi ja kehittäminen osana johtamisjärjestelmää ammatillisen koulutuksen laatustrategian tavoitteiden suuntaisesti.  
  • Organisaatioiden menettelytapojen kehittäminen ja henkilöstön, opiskelijoiden, kumppaneiden ja sidosryhmien osallisuuden ja laadunhallintaan osallistumisen lisääminen. 
  • Asiakkailta saadun palautteen (opiskelija- ja työelämäpalaute) kehittäminen ja muun asiakastiedon hyödyntäminen systemaattisesti toiminnan ja palvelujen laadun parantamisessa. 
  • Seuranta-, arviointi- ja tulostiedon keräämisen, julkaisemisen, analysoinnin ja hyödyntämisen kehittäminen.  
  • Sähköisten tietojärjestelmien ja tietovarantojen kehittäminen. 

Vastaa